Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) oprogramowania

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU: 

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego ("EULA") jest umową prawną zawartą pomiędzy (a) użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) i (b) korporacją BenQ ("BenQ"), która reguluje korzystanie przez użytkownika z dowolnego produktu oprogramowania zainstalowanego lub udostępnionego przez BenQ w celu korzystania z produktu BenQ ("produkt BenQ"), który nie podlega odrębnej umowie licencyjnej pomiędzy użytkownikiem a BenQ lub jego dostawcami.  Inne oprogramowanie może zawierać umowę licencyjną (EULA) w dokumentacji online. Termin "produkt oprogramowania" oznacza oprogramowanie komputerowe i może obejmować powiązane materiały multimedialne i drukowane oraz dokumentację "sieciową" lub elektroniczną.  Zmiana lub uzupełnienie do niniejszej umowy licencyjnej (EULA) może obejmować produkt BenQ.

PRAWA DO PRODUKTU OPROGRAMOWANIA SĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (EULA).  INSTALUJĄC, POBIERAJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (EULA). 

1. UDZIELENIE LICENCJI.  BenQ przyznaje użytkownikowi następujące prawa, pod warunkiem przestrzegania wszystkich warunków niniejszej umowy licencyjnej (EULA):

  • Użytkowanie.  Produktu oprogramowania można używać na naszych produktach BenQ (monitor interaktywny („IFP”)).  Nie wolno oddzielać części składowych produktu oprogramowania do użytku na więcej niż jednym monitorze interaktywnym.  Użytkownik nie ma prawa do dystrybucji produktu oprogramowania. 
  • Zastrzeżenie praw.  BenQ i jego dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej umowie licencyjnej (EULA).
  • Bezpłatne oprogramowanie.  Niezależnie od warunków niniejszej umowy licencyjnej (EULA), całość lub część produktu oprogramowania, które stanowi niezastrzeżone oprogramowanie BenQ o charakterze nieautorskim lub oprogramowanie dostarczone na podstawie licencji publicznej przez osoby trzecie ("oprogramowanie bezpłatne"), jest objęte licencją na podstawie warunków umowy licencyjnej oprogramowania dołączonej do takiego bezpłatnego oprogramowania, niezależnie od tego, czy w formie oddzielnej umowy, umowy celofanowej (shrink-wrap) lub elektronicznych warunków licencyjnych akceptowanych w momencie pobierania. Korzystanie przez użytkownika z bezpłatnego oprogramowania podlega w całości warunkom licencji.
  • Rozwiązanie do odzyskiwania oprogramowania.  Jakiekolwiek rozwiązanie do odzyskiwania oprogramowania dostarczone wraz z produktem BenQ lub do produktu BenQ, czy to w formie rozwiązania opartego na dyskach twardych, czy też opartego na nośnikach zewnętrznych (np. dyskietka) lub innego równoważnego rozwiązania dostarczonego w jakiejkolwiek innej formie, może być wykorzystywane wyłącznie do przywracania dysku twardego produktu BenQ, z/do którego pierwotnie zakupiono rozwiązanie do odzyskiwania danych.

2. AKTUALIZACJE.  Aby korzystać z produktu oprogramowania określonego jako aktualizacja, należy najpierw uzyskać licencję na oryginalny produkt oprogramowania określony przez BenQ jako kwalifikujący się do aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji użytkownik nie może już korzystać z oryginalnego produktu oprogramowania, który stanowił podstawę kwalifikowalności do aktualizacji.

3. DODATKOWE OPROGRAMOWANIE. Niniejsza umowa licencyjna (EULA) ma zastosowanie do aktualizacji lub uzupełnień oryginalnego produktu oprogramowania dostarczonego przez BenQ, chyba że BenQ dostarczy inne warunki wraz z aktualizacją lub uzupełnieniem. W przypadku konfliktu pomiędzy tymi warunkami pierwszeństwo mają inne warunki.

4. PRZEKAZYWANIE.

  • Ograniczenia. Użytkownik nie może wypożyczyć, wydzierżawić lub odstąpić produktu oprogramowania ani używać produktu oprogramowania do celów współdzielonego użytkowania komercyjnego ani do celów biurowych. Użytkownik nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić licencji lub produktu oprogramowania, chyba że jest to wyraźnie przewidziane w niniejszej umowie licencyjnej (EULA).

5. PRAWA WŁASNOŚCI. Wszelkie prawa własności intelektualnej do produktu oprogramowania i dokumentacji użytkownika są własnością BenQ lub jego dostawców i są chronione prawem, w tym między innymi prawem autorskim Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, prawem o tajemnicy handlowej i prawem ochrony znaków towarowych, jak również innymi obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umów międzynarodowych. Użytkownik nie może usunąć identyfikacji produktu, informacji o prawach autorskich lub prawnie zastrzeżonych ograniczeń własności z produktu oprogramowania.

6. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE INŻYNIERII ODWROTNEJ. Użytkownik nie może prowadzić inżynierii odwrotnej, dekompilować lub demontować produktu oprogramowania, chyba że i tylko w takim zakresie, w jakim prawo do takiego działania zostało ustanowione na mocy obowiązujących przepisów, niezależnie od tego ograniczenia lub jest to wyraźnie przewidziane w niniejszej umowie licencyjnej (EULA).

7. WARUNKI. Niniejsza umowa licencyjna (EULA) zachowuje ważność do czasu jej rozwiązania lub wypowiedzenia. Niniejsza umowa licencyjna (EULA) zostanie rozwiązana również na warunkach określonych w niniejszej umowie licencyjnej (EULA) lub w przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z warunków niniejszej umowy licencyjnej (EULA).

8. ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby BenQ i jego podmioty stowarzyszone zbierały i wykorzystywały informacje techniczne dostarczone w związku z usługami obsługi technicznej związanymi z produktem oprogramowania. BenQ zgadza się nie wykorzystywać tych informacji w formie, która identyfikuje użytkownika osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do świadczenia takich usług.

9. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA BENQ I JEJ DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I ZE WSZYSTKIMI WADAMI ORAZ NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU WIRUSÓW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. Niektóre kraje/jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie dorozumianych gwarancji lub ograniczeń w zakresie czasu trwania dorozumianych gwarancji, dlatego powyższe zrzeczenie się odpowiedzialności może nie dotyczyć użytkownika w całości.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.  Niezależnie od wszelkich szkód, jakie mogą powstać, cała odpowiedzialność BenQ i któregokolwiek z jego dostawców na mocy dowolnego postanowienia niniejszej umowy licencyjnej (EULA) oraz wyłączny środek naprawczy przysługujący użytkownikowi w odniesieniu do wszystkich powyższych postanowień będzie ograniczony do 5,00 USD.  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU BENQ NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW LUB POUFNYCH LUB INNYCH INFORMACJI, PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI, SZKODY NA OSOBIE, UTRATY PRYWATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANEJ Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (EULA), NAWET JEŚLI BENQ LUB DOSTAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. Niektóre kraje/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania. 

11. ZDOLNOŚĆ PRAWNA I UPOWAŻNIENIE DO ZAWIERANIA UMOWY. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w swoim kraju zamieszkania i jeśli ma to zastosowanie, jest należycie upoważniony przez pracodawcę do zawarcia niniejszej umowy.

12. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza umowa licencyjna (EULA) podlega prawu Tajwanu.

13. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa licencyjna (EULA) (wraz z wszelkimi uzupełnieniami lub poprawkami do niniejszej umowy licencyjnej (EULA), które są dołączone do produktu BenQ) stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą BenQ dotyczącej produktu oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustne, lub pisemne komunikaty, propozycje i oświadczenia dotyczące produktu oprogramowania lub innych przedmiotów objętych niniejszą umową licencyjną (EULA).  W zakresie, w jakim warunki jakiejkolwiek polityki BenQ lub programów obsługi klienta stoją w sprzeczności z warunkami niniejszej umowy licencyjnej (EULA), warunki niniejszej umowy licencyjnej (EULA) są nadrzędne.

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami

Czy masz pytania lub sugestie? Chętnie poznamy Twoje zdanie.

Skontaktuj się z nami teraz

Sprawdź naszą sekcję FAQ

Odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.

Przejdź do FAQ

Do pobrania

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze aplikacje, broszury, instrukcje obsługi, oprogramowanie i wiele innych.

Przejdź do materiałów do pobrania