BenQ Europa – Zawiadomienie o Prywatności dla Wszystkich Portali Europejskich (EEA)
1. Wprowadzenie

Doceniamy pokładane w nas zaufanie okazane podczas udostępniania swoich danych osobowych. Bezpieczeństwo tych danych jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie wyjaśnimy jak zbieramy, wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe.

Wyjaśnimy także jakie posiadacie Państwo prawa odnośnie waszych danych osobowych i jak możecie wykorzystać te dane.

2. Kim jesteśmy

BenQ Europa B.V. to regionalna siedziba główna na Europę Korporacji BenQ . BenQ Europa B.V. jest firmą macierzystą wszystkich krajowych biur BenQ w Europie.

BenQ Europa B.V. jest administratorem danych dla wszystkich krajowych biur BenQ w Europejskim Obszarze Gospodarczym (ang. ‘EEA’). Oznacza to że BenQ Europa B.V. określa jakie dane zbierane są przez każdy oddział, jak te dane zostaną wykorzystane i jak te dane są  chronione.

Nasz zarejestrowany adres firmowy to:

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17

5652 AR Eindhoven

Holandia

Jeśli masz jakieś pytania na temat tego jak przetwarzamy dane osobowe, lub chciałbyś skorzystać z przysługujących ci jako właścicielowi danych praw, prosimy o przesłanie nam listu elektronicznego na privacy@benq.eu

3. Firmy i portale internetowe w ramach

Firmy zarejestrowane

BenQ Europe B.V.

BenQ Austria GmbH

BenQ Benelux B.V.

BenQ Deutschland GmbH

BenQ France SAS

BenQ Italy Srl.

BenQ Nordic AB

BenQ Technology Ibérica SA

BenQ UK Ltd.

Portale internetowe

Aby obejrzeć pełną listę portali internetowych BenQ Europe B.V. oraz jej biur krajowych w Europie odwiedź http://www.benq.eu/welcome i nawiguj na dział ‘Europa’.

4. Zbieranie danych osobowych

Zbieramy twoje dane osobowe w jednym lub wielu następujących celach:

 1. Aby zapewnić ci informacje o które prosiłeś lub takie które jak sądzimy są istotne w temacie wobec którego wyraziłeś zainteresowanie;
 2. Aby rozpocząć i ukończyć z tobą, lub z podmiotem którego reprezentujesz, transakcje handlowe na zakup produktów i/lub usług;
 3. Aby zrealizować umowę którą zawarliśmy z tobą lub z podmiotem który reprezentujesz;
 4. Aby zrealizować zawarte z tobą porozumienia za usługi i wspieranie naszych produktów;
 5. Aby zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczną współpracę naszych portali internetowych oraz właściwą infrastrukturę biznesową oraz
 6. Aby zarządzać jakimkolwiek kontaktem między tobą a nami.

Tabelka w Dziale 5 poniżej podaje więcej szczegółów na temat danych które pozyskujemy w każdym z tych celów oraz podstawę prawną takich działań.

Informacje Techniczne

Dodatkowo, w celu upewnienia się że każdy odwiedzający jakikolwiek z naszych portali może korzystać z i nawigować po nich w sposób skuteczny, pozyskujemy to co następuje:

 1. Informacje Techniczne, włączając w to adres IP - Protokół Komunikacyjny Sieci Internet wykorzystywany przy podłączaniu twojego urządzenia do Internetu;
 2. Rodzaj twojej przeglądarki oraz jej wersja, ustawienia strefy czasowej, rodzaje wtyczek przeglądarki oraz jej wersje;
 3. System operacyjny i platforma;
 4. Informacje na temat twojej wizyty, łącznie z URL - jednolitym lokalizatorem zasobu do naszej strony internetowej.

Nasza polityka dotycząca plików cookie, które można oglądać ze strony startowej każdego z naszych portali, szczegółowo opisuje jak wykorzystujemy pliki cookie.

W dziale 8 poniżej opisujemy twoje prawa pod względem danych osobowych które pozyskujemy i objaśniamy jak możesz te prawa wyegzekwować.

5. Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

BenQ Europe B.V. wdrożyło procedury których celem jest upewnienie się że jedynie ci pracownicy naszej organizacji którzy muszą uzyskać dostęp do twoich danych będą posiadać taką możliwość. Wiele elementów danych zbieranych jest do wielu celów, tak jak pokazuje to tabelka poniżej. Niektóre z danych mogą zostać udostępnione stronom trzecim, i tam gdzie będzie to miało miejsce, zostało to wyszczególnione poniżej.

Cele pozyskiwania danych
Kategoria informacyjna
Zebrane dane
Cele pozyskiwania danych
Podstawa prawna do przetwarzania danych
Dane dzielone z?
Cele pozyskiwania danych
Aby dostarczyć ci informacji                 
Kategoria informacyjna
Informacje co do przedmiotu  
Zebrane dane
Nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu
Cele pozyskiwania danych
Wsparcie techniczne produktów BenQ
Podstawa prawna do przetwarzania danych
Umowa         
Dane dzielone z?

Usługodawcy wewnętrzni oraz strony trzecie

Cele pozyskiwania danych
Aby dostarczyć ci informacji
Kategoria informacyjna
Informacje co do przedmiotu                            
Zebrane dane
Informacje zawierające osobiste dane kontaktowe taki jak zamieszczane są w formularzach internetowych lub wystawach handlowych lub na inne sposoby
Cele pozyskiwania danych
Subskrypcja listy mailingowej
Podstawa prawna do przetwarzania danych

Zgoda

Dane dzielone z?

Usługodawcy wewnętrzni oraz strony trzecie

Cele pozyskiwania danych
Informacje transakcyjne   
Kategoria informacyjna
Szczegóły transakcyjne                    
Zebrane dane
Nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres fizyczny
Cele pozyskiwania danych
W celu obsługi twojego produktu BenQ
Podstawa prawna do przetwarzania danych

Umowa          

Dane dzielone z?
Usługodawcy wewnętrzni oraz strony trzecie
Cele pozyskiwania danych
Zabezpieczenia
Kategoria informacyjna
Informacje o bezpieczeństwie                
Zebrane dane
Informacje techniczne, jak to opisano powyżej, plus jakiekolwiek inne informacje które mogą być wymagane do tego celu
Cele pozyskiwania danych
W celu ochrony naszych portali i infrastruktury przez atakami (online) lub innymi groźbami i w celu zawiadamiania i radzenia sobie z wszelkimi działaniami nielegalnymi.
Podstawa prawna do przetwarzania danych

Uzasadnione zainteresowanie                                                                                                                                

Dane dzielone z?
Wewnętrzne, sądowe i inne organizacje z którymi możemy się kontaktować w tym celu.      
Cele pozyskiwania danych
Kontakt                   
Kategoria informacyjna
Dane kontaktowe                                             
Zebrane dane
Nazwisko (ska), dane kontaktowe, dane do identyfikacji 
Cele pozyskiwania danych
Aby porozumieć się z tobą na temat jakiejkolwiek kwestii którą z nami poruszysz lub która wyniknie z interakcji między nami
Podstawa prawna do przetwarzania danych
Uzasadnione zainteresowanie
Dane dzielone z?
Wewnętrznie oraz, jeśli będzie to wymagane, wraz z zawodowymi doradcami

6. Przechowywanie danych osobowych

BenQ Europe B.V. ulokowane jest w Holandii.

 • Większość naszych portali internetowych oraz aplikacji sieci web posiadają komputery główne w UE i ze względu na wymagania techniczne dostęp do nich posiada jedynie kadra BenQ.
 • Nasze systemy relacji z klientem, marketingowe i księgowości dla wszystkich naszych biur są albo ulokowane w UE, w globalnej siedzibie głównej BenQ i objęte wiążącymi zasadami korporacyjnymi lub znajdują się w firmach należących do Ramowego Porozumienia Tarczy Prywatności w UE lub USA.
 • Jeśli wyraźnie nie stwierdzimy inaczej, wszyscy Dostawcy Usługi Cloud (ang. CSP) których wykorzystujemy, używają infrastruktury przetwarzającej ulokowanej w UE.
 • Wysyłamy i dostarczamy produkty fizyczne w granicach EOG; wykorzystujemy firmy logistyczne które posiadają biura zlokalizowane w UE.
7. Środki bezpieczeństwa

Posiadamy wdrożone według nas odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych. Nie posiadamy jednak kontroli nad tym co się dzieje pomiędzy twoim urządzeniem a granicami naszej struktury informacyjnej. Powinieneś być świadom wielostronnego ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa informacyjnego jakie istnieje w dzisiejszym świecie i podjąć właściwe kroki w celu ochrony własnych informacji. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za naruszenia które będą mieć miejsce poza naszą sferą kontroli.

8. Twoje prawa jako właściciela danych

Jako właściciel danych którego informacje osobowe przechowujemy, posiadasz pewne prawa. Jeśli życzysz sobie skorzystać z jakichkolwiek z tych praw, prosimy o przesłanie  listu pocztą elektroniczną na adres privacy@benq.eu lub o skorzystanie z informacji udzielonych w dziale 'Skontaktuje się z nami' poniżej. W celu zrealizowania twojej prośby poprosimy cię o udostępnienie dwóch ważnych dokumentów tożsamości w celach weryfikacji. Twoje prawa to:

Prawo do bycia poinformowanym

Jako administrator danych, zobowiązani jesteśmy do udzielenia jasnych i przejrzystych informacji na temat naszych działań dotyczących przetwarzania danych. Zapewnione to będzie przez tę politykę prywatności oraz jakiekolwiek kontakt w tym zakresie jaki z tobą nawiążemy.

Prawo dostępu

Możesz zażyczyć sobie kopii danych osobowych które posiadamy na twój temat zupełnie bezpłatnie. Kiedy już zweryfikujemy twoją tożsamość oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, pozwolenie wnioskodawcy będącego stroną trzecią, udostępnimy dane osobowe które posiadamy na twój temat, razem z następującymi informacjami dodatkowymi:

 1. Cele przetwarzania
 2. Kategorie powiązanych danych osobowych
 3. Odbiorcy którym wyjawione zostały dane osobowe
 4. Okres przechowywania lub przewidywany okres przechowywania dla tych danych osobowych
 5. Kiedy dane osobowe zostały zebrane dzięki stronie trzeciej, źródło danych osobowych

Jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności które oznaczają że możemy odmówić udzielenia informacji, złożymy wyjaśnienia. Jeśli prośby są natury niepoważnej lub złośliwej, zastrzegamy sobie prawo to negatywnego ich rozpatrzenia. Jeśli odpowiadanie na takie prośby może z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do zwłoki lub powoduje powstanie nieuzasadnionych kosztów (które być może będziesz musiał ponieść), poinformujemy cię o tym.

Prawo do sprostowania

Jeśli uważasz że posiadamy niedokładne lub niepełne informacje osobowe na twój temat, możesz skorzystać z prawa do poprawienia lub uzupełnienia tych danych. Może to być wykorzystane wraz z prawem do ograniczenia przetwarzania aby się upewnić że niepoprawne/niekompletne informacje nie zostaną przetworzone dopóki nie poddane zostaną korekcie.

Prawo do wymazania ('prawo do bycia zapomnianym')

Tam gdzie nie będzie już nadrzędnej podstawy prawnej lub uzasadnionego powodu dla przetwarzania danych osobowych, możesz wystąpić z prośbą o wykasowanie przez nas twoich danych osobowych. Zawiera to w sobie dane osobowe które mogły zostać przetworzone bezprawnie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki aby upewnić się że dane zostały wymazane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych. Wciąż będziemy przechowywać te dane, ale nie będziemy już ich przetwarzać. To prawo jest alternatywą dla prawa o wymazaniu. Jeśli jeden z następujących warunków zostanie spełniony wtedy zaistnieje możliwość skorzystania przez ciebie z prawa do ograniczenia przetwarzania:

 1. Dokładność danych osobowych stanie się sporna
 2. Przetwarzanie danych osobowych stanie się bezprawne
 3. Nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania jednak dane osobowe są wymagane w części procedur prawnych
 4. Prawo do sprzeciwu zostało wykorzystane a przetwarzanie zostało ograniczone w oczekiwaniu na decyzję o stanie przetwarzania

Prawo do przenośności danych

Możesz zażyczyć sobie aby twój zestaw danych osobowych został przeniesiony do kolejnego administratora lub przetwarzającego, w formie powszechnie wykorzystywanej i dającej się w sposób maszynowy odczytać. To prawo jest dostępne jedynie wtedy gdy pierwotne przetwarzanie odbyło się na podstawie wyrażenia zgody, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a jeśli przetwarzanie polega na wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy.

Prawo do sprzeciwu

Posiadasz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas swoich danych tam gdzie

 • Przetwarzanie opiera się o uzasadniony interes;
 • Przetwarzanie odbywa się do celów marketingu bezpośredniego;
 • Przetwarzanie odbywa się w celach badań naukowych lub historycznych;
 • Przetwarzanie polega na automatycznym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 

 

9. Skontaktuj się z nami

Jakiekolwiek komentarze, pytania lub sugestie dotyczące tej polityki prywatności lub sposobu wykorzystywania twoich danych osobowych powinny zostać wysłane pod ten adres poczty elektronicznej: privacy@benq.eu

Alternatywnie możesz skontaktować się z nami w naszej siedzibie wykorzystując następujący adres pocztowy lub numery telefonów:

 

GDPR Compliance Manager

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17

5652 AR Eindhoven

Holandia

Telefon: +31-88:-8889200

10. Skargi

Jeśli chciałbyś omówić skargę, prosimy bezzwłocznie się z nami skontaktować wykorzystując dane umieszczone powyżej. Wszystkie skargi zostaną potraktowane w sposób poufny. Jeśli nie będziesz zadowolony ze sposobu w jaki obchodzimy się z twoimi danymi lub też ze skargi jaka złożyłeś do nas na temat sposobu przetwarzania swoich danych, jesteś upoważniony do udania się ze swoją skargą do wyższego organu w Unii Europejskiej.